مقالات

شما میتوانین مقالات را در زیر دانلود کنید:

renani-lecture(99)
آرزوهای مشترک من و بی
با حضور دو وزیر
بی بی مریم رونمایی در شهرکرد
دانلود خاطرات بی بی مریم
در گفتگو با خانم دکتر پریچهر سلطانی
در مورد بی بی
دکتر سلطانی از روند مبهم ساخت سریال سردار بی بی مریم بختیاری ابراز ناخرسندی کرد
رونمایی تمبر تختصاصی
رونمایی در شهرکرد
رونمایی در لندن
رونمایی سردیس 2
رونمایی سردیس
رونمایی سردیس1
رونمایی کتاب در اصفهانرونمایی کتاب در فرانکفورت
رونمایی کتاب در لندن
زنان پژوهشگر
زنان کارآفرین
زنان کارآفرین1
سردار بی‌بی مریم بختیاری سردار آزادگی
سردیس بی‌بی مریم بختیاری با صدای مادر لالایی‌های ایران رونمایی شد
فروش کتاب
قبر بی بی مریم در تکیه فولاد
گفتگو با پریچهر سلطانیگلایه از سریال
متن آهنگ بی مریم کوروش اسدپور
مصاحبه با به دخت
مصاحبه بی بی سی در باره بی بی
مصاحبه بی بی
مصاحبه در مورد فیلم
معرفی کتاب
نامگذاری بی بی در ایذه
نامگذاری بی بی در تهران
نامگذاری بی بی مریم در اصفهان
نامگذاری در تهران
نشت سردار بی بی مریم بختیاری به روایت اسناد منتشر نشده
نشست مرکز اسناد کتابخانه ملی
نوید صبح مصاحبه
همایش زراسوند